fbpx
CAll Us: 0850 532 5 260 Submit Ticket   Login

KVKK Aydınlatma Metni

Sayın kullanıcı, Netta Company A.Ş. (“Netta Company”) olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere web sitemizi kullanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni doğrultusunda bazı bilgilendirmelerde bulunmaktayız. Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere; bu verilerin toplanması ve işlenmesi safhasında veri sorumlusunun ve temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılacağını, sizlerden kişisel veri toplamamızın hukuki sebeplerini ve ilgili kişi sıfatıyla sahip olduğunuz hakları bulabileceğiniz bu Aydınlatma Metnini dikkatle okumanız tavsiye olunmaktadır. Metni daha iyi anlayabilmeniz adına KVKK içerisinde yer alan bazı terimlerin karşıladıkları anlamları aşağıda bilginize sunarız:

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

1- Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz siz değerli müşterilerimizden her türlü sözlü, yazılı yahut elektronik ortam aracılığıyla, yukarıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda, Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasalar uyarınca doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metni kapsamında öngörülen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplanacak, işlenecek ve gerektiğinde paylaşılacaktır.

2- KVKK Kapsamında Veri Sorumlusu, Aydınlatma Metni ve İlgili Kişinin Açık Rızası
Kanun uyarınca tarafınıza ait, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce aşağıda sizlere belirtilen esaslar dahilinde toplanacak ve işlenecektir. KVKK, veri sorumlularına, kanunun 10. Maddesi uyarınca ilgili kişilerin aydınlatması yükümlülüğünü düzenlemiştir. Veri sorumluları üzerine yüklenen bu aydınlatma yükümlülüğü ile varılmak istenen amaç ilgili kişilerin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işleneceğinin, işlenen kişisel verilerinin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğinin, veri sorumlusunun kişisel veri toplama yönetiminin ve hukuki sebeplerinin, ilgili kişinin haklarının ve veri sorumlusunun ve temsilcisinin kimliğinin somut olarak ortaya koyulmasıdır. Bizim de bu metin doğrultusunda amacımız, sizleri kişisel verilerinizin nasıl toplanacağı ve işleneceği hususlarında tam bir bilgi sahibi yapmak ve haklarınızın tarafınıza hatırlatılmasını sağlamaktır.

Açık rıza ise belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. Yani bir bakıma açık rıza, sizlerin bu metni okuduktan sonra kendiniz ile ilgili, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, kişisel veri işlenmesine; özgürce, yeterli bilgi sahibi olarak ve tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta vermiş olduğunuz onay beyanıdır.

3- Şirketimiz Tarafından İşlenecek Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları
Özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin kişisel verilerinin hangi amaçlar doğrultusunda toplandığı ve işlendiğinin mevzuat hükümleri uyarınca açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ait kişisel veriler şirketimizce;

Müşterilere daha iyi hizmet verebilmesi, çeşitli avantajların sağlanması, satış, pazarlama, bilgilendirme, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, promosyonlar hakkında bilgi verilmesi, kampanya ve koşullar hakkında bilgi sağlanması, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarının yapılabilmesi, satın alma işlemlerinizin sağlanması, hızlandırılması, alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ile alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,

Kişiye özel doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

https://www.nettacompany.com, e-posta adresleri ve üyelik formları ile bırakılan kişisel veriler haricinde site kullanımı sırasında izlenen ziyaretçi hareket ve tercihlerinin analiz edilmesi yolu ile siz değerli müşterilerimize daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatılması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Pazar araştırmaları yapılması, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması icrası amaçları dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında ve sayılan amaçlarla siz müşterilerimizin vereceği onay doğrultusunda işlenecek ve işbu aydınlatma metninde belirtilen kişilerle paylaşılabilecektir.

Yukarıda sayılanlara ek olarak kişisel verileriniz sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır. Netta Company, KVKK madde 5 (2) ve madde 6 (3) ile düzenlenen istisnalar doğrultusunda; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amacıyla, aşağıda örnekleri verildiği üzere ilgili kişinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi toplayabilecek ve işleyebilecektir.

• Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
• İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• Şirketimiz ve şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,
• Siparişlerinizi alınması ve teslim edilmesi amaçlarıyla, sitemizde gerçekleştirdiğiniz e-ticaret alışverişinin gereği gibi yerine getirilebilmesi ve ilgili sürecin yürütülebilmesi gibi amaçlarla kişisel verileriniz işlenecektir.

4- Çerez Politikamız
Alışveriş sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısını, ziyaret süresini ve hedef tamamlama sayısı gibi metriklerini temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonrasında bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağın’daki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının alışveriş sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir, bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. Çerez politikamız ile ilgili daha detaylı bilgi almak için “GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI” belgemizi inceleyebilirsiniz.

5- Kişisel Verilerinizin Yurt İçine veya Yurt Dışına Aktarımı
KVKK’ nın 8. ve 9. Maddelerinde kişisel verilerin aktarılması hususu ele alınmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeler ışığında, verilerinizin hukuka uygun bir şekilde aktarılabilmesi için bu bilgilendirmenin tarafımızca yapılması gerekmektedir. Siz müşterilerimize ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

İnternet sitesi kullanıcısının ad, soyadı ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabilecektir. Şirket politikalarımız gereği kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

6- Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu aydınlatma metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte; sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Sisteme girmiş olduğunuz kişisel verileriniz ancak sizler tarafından değiştirilebilmekte olup, bir başkasının bu bilgilere ulaşmaması ve bunları değiştirmemesi adına Şirketimizce gereken tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ancak üyelik adresinizin veya şifrenizin üçüncü kişiler tarafından biliniyor ya da üyeliğin kullanılıyor olması dolayısı ile Netta Company ve patentli markaları hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

Ödeme sayfasında sizlerden istenilen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Netta Company veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Ödemeye yönelik tüm işlemlerin Netta Company ait nettacompany.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Bunların yanında; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7- İlgili Kişi Sıfatıyla Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Şirketimizce toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerin sahibi olarak siz değerli müşterilerimizin bu başlık altında ve/veya KVKK kapsamında anılan haklarınızı, işbu aydınlatma metni ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde kullanmak istemeniz durumunda; Şirketimize yapacağınız başvuru sonucu, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca siz değerli müşterilerimiz yahut ziyaretçilerimiz (veri sahibi);

(i) kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme, (vi) kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

info@nettacompany.com adresine e-posta yolu ile yahut 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen diğer yollar ile Şirketimize başvurarak sizlere tanınan bu hakları kullanabilirsiniz. İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

Dil Seçin »